Regulamin serwisu www.sklep.lattoflex.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.lattoflex.pl, działającego pod domeną www.sklep.lattoflex.pl, prowadzonego przez F.H. Senvital 41-103 Siemianowice, ul.Przyjaźni 26b/3, o nr REGON 273639153 i nr NIP 643-126-00-16. Właścicielem domeny jest F.H. Senvital 41-103 Siemianowice, ul.Przyjaźni 26b/3, o nr REGON 273639153 i nr NIP 643-126-00-16.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

1.2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Sprzedającego usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych.

1.3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

2. Definicje

2.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Regulamin - niniejszy "Regulamin serwisu www.sklep.lattoflex.pl”

b) Utwór - plik lub informacja, która spełnia przesłanki utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,

c) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, którego oferta dostępna jest pod adresem www.sklep.lattoflex.pl,

d) Sprzedający – F.H. Senvital, 41-103 Siemianowice, ul.Przyjaźni 26b/3, o nr REGON 273639153 i nr NIP 643-126-00-16.

e) Konto – baza, która zawiera dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień oraz historię zamówień.

f) Klient – podmiot, który prawidłowo zarejestrował się w Serwisie zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.

g) Koszyk – element Sklepu, przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia. Szczegóły te dotyczą: ilości zamawianych Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

h) Produkt – wszelkie towary sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu,

i) Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Rejestracja

3.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

3.2. Wymaganie techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

a) dostęp do sieci Internet,

b) przeglądarka stron WWW (rekomendowane są najnowsze wersje wszystkich przeglądarek),

c) posiadanie adresu e-mail.

3.3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Sprzedającego jest łączne spełnienie przez potencjalnego klienta dwóch warunków:

a) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,

b) potwierdzenie rejestracji poprzez aktywację Konta.

3.4. Potencjalny klient wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż:

a) podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich,

c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Warunki i czas realizacji zamówienia

4.1. Potencjalny klient decydując się na dokonanie zakupu w Sklepie dodaje Produkty do Koszyka. Po dodaniu Produktu automatycznie przenoszony jest do Koszyka.

4.2. Przeniesienie Produktu do Koszyka nie jest tożsame z rezerwacją Produktu w sposób uniemożliwiający jego zakup innym Klientom. Produkt zarezerwowany jest w momencie wybrania opcji „Przejdź do płatności”.

4.3. W Koszyku potencjalny klient może przeglądać dodawane przez siebie Produkty oraz skalkulować koszt całego zamówienia. Może edytować ilości Produktów w koszyku oraz usuwać te, którymi nie jest już zainteresowany.

4.4. Po wyborze w panelu Koszyka opcji „Przejdź do płatności” potencjalny klient może przystąpić do zawierania umowy sprzedaży poprzez:

a) Zalogowanie się na istniejące już Konto - Klient proszony jest o podanie danych niezbędnych do zalogowania (login i hasło),

b) Dokonanie rejestracji poprzez stworzenie Konta – potencjalny klient podaje dane, które są wymagane do stworzenia Konta (opcja „Zarejestruj się”),  następnie Klient wskazuje informacje niezbędne do zrealizowania zamówienia (sposób płatności oraz sposób dostawy). W każdym przypadku Klient ma również możliwość zaznaczenia, czy chce otrzymać fakturę VAT.

4.5. Wyłącznie wprowadzenie wszystkich niezbędnych informacji uprawnia Klienta do złożenia zamówienia. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sprzedającym w ilości i za cenę wskazaną w podsumowaniu zamówienia w Koszyku.

4.6. Wysyłka następuje po zaksięgowania wpłaty za zakupiony przez Klienta Produkt. Czas wysyłki uzależniony jest od rodzaju produktu, zgodnie z indywidualną informacją, widniejącą na karcie produktu.

4.7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy,

b) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, jeśli wynika ono z działania siły wyższej, min: stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, niezapowiedzianego strajku dostawców (firmy kurierskiej).

5. Zmiany w zamówieniach

5.1. Zmiany w zamówieniu obejmujące dane do wystawienia faktury VAT lub samego adresu Klienta, na który ma zostać przesłana paczka, Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania.

5.2. Wprowadzanie zmian, o których mowa w pkt. 1, możliwe są poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sprzedającym pod nr 660 728 684 lub mailowo na adres poczta@lattoflex.pl. Zmiany będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta.

6. Ceny Produktów, promocje i koszty przesyłki

6.1. Ceny Produktów w ofercie Sprzedającego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy Produkcie zawiera koszty przesyłki.

6.2. Ceny widocznie na stronie internetowej Sklepu jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w wysokości wskazanej w Koszyku do realizacji przez Sprzedającego. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) przedstawiana jest Klientowi przed finalizacją zamówienia.

6.3. Aktualne informacje na temat promocji, kodów rabatowych oraz programu lojalnościowego publikowane są na stronie Sklepu.

6.4. Zdjęcia Produktów na stronie Sklepu są jedynie przykładowe. Przeglądając zdjęcia należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sprzedającego m.in. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu etc.

6.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. Forma płatności za zamówienia

7.1. Zapłatę za zamówiony Produkt można dokonać:

a) Przelewem bankowym na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe,

b) Za pośrednictwem systemu dotpay, który umożliwia dokonanie płatności elektronicznej i

7.2. W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione Produkty, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na wskazane przez Klienta konto bankowe.

8. Rękojmia

8.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt sprzedany przy użyciu Sklepu ma wady fizyczne lub wady prawne, o ile Klient nie wiedział o wadach w momencie zawarcia umowy.

8.2. W przypadku wad Produktu nabytego przez Klienta będącego konsumentem, tj. osobą fizyczną, która nabyła Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą:

a) Jeżeli Produkt jest niezgodny z jego opisem na Stronie, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

b) Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od kupującego żądanie określone w pkt. 8.2. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

c) Jeżeli Klient z przyczyn określonych w punkcie 8.2., nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia,

d) Sprzedający jest zwolniony z rękojmi, jeśli od wydania Produktu Klientowi minęły dwa lata lub Klient zgłosił wadę Sprzedającemu ponad dwa miesiące od jej wykrycia,

8.3. W przypadku wad Produktu nabytego przez Klienta niebędącego konsumentem:

a) Jeżeli Produkt ma wady, Klient ma obowiązek zawiadomić o nich Sprzedającego, po czym Sprzedający niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedającego lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

8.4. Klient zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wydania Produktu (daty otrzymania przesyłki). W tym terminie możliwy jest zwrot lub wymiana Produktu. Zwracany Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży Produktu (paragon i karta gwarancyjna). Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący wyraża zgodę na zwrot kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu w formie przelewu bankowego. Klient może wskazać na inną formę zwrotu kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu. 

a) Materace niestandardowe, wykonane na zamówienie, nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

b) W przypadku zwrotu Produktu Kupujący pokrywa koszt transportu równy 1,50/km w obie strony, który odejmowany jest od zwracanej kwoty za produkt lub odsyła produkt na swój koszt. W przypadku zwrotu zakupionych tekstyliów (tj. poduszki, prześcieradła) klient odsyła produkt na własny koszt. Zwrot zakupionych tekstyliów możliwy jest w terminie do 14 dni od daty dostarczenia.

c) Zwrot zakupionego łóżka możliwy jest w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia.

Zwracane łóżko należy odpowiednio przygotować do transportu, tak by nie uległo uszkodzeniu.

Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z uznanym uszkodzeniem towaru, powstałym podczas transportu, zależnie od jego skali.

d) Jeśli Klient deklaruje chęć wymiany Produktu na inny, o wyższej cenie aniżeli Produkt zwracany, należy zgłosić taką wolę poprzez wypełnienie formularza zwrotu na stronie Kontakt. Dodatkowa opłata musi zostać uiszczona na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe. Jeżeli wymiana Produktu dotyczy zamiany na Produkt o niższej wartości, różnica cenowa zostanie zwrócona do 14 dni od otrzymania przez Producenta wymienianego Produktu (chyba, że z ustaleń ze Sprzedającym wynika inaczej).

 

9. Warunki gwarancji

9.1. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta Produktu.

9.2. W przypadku Produktu, na który Producent udzielił gwarancji (datą od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu - faktura VAT lub paragon), Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji zgodnie z jej treścią. W tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedający jest/ może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego.

9.3. Przy reklamacjach koszt transportu pokrywa Sprzedający.

9.4. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać na stronie www.sklep.lattoflex.pl w zakładce Kontakt. Sprzedający w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, w postaci wypełnionego formularza, zobowiązuje się rozpatrzyć wniosek. Zgłoszenie reklamacyjne jest bezzasadne w przypadku złego doboru produktu, ze względu na indywidualne preferencje, można jednak skorzystać z prawa wymiany.

9.5. W razie nieuzasadnionej reklamacji kosztami obsługi, oględzin, transportu obciążony zostanie Kupujący.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,

b) szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami,

c) przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Sprzedającego.

10.2. Na stronie Sklepu mogą być wyświetlane reklamy podmiotów trzecich w stosunku do Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których odsyłają linki zawarte w reklamach.

10.3. Sprzedający zwraca uwagę, że Sklep zawiera Utwory chronione prawem autorskim. Klienci oraz osoby odwiedzające sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedającemu oraz podmiotom trzecim.

10.4. Umieszczanie przez Klientów treści bezprawnych jest zakazane. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opinie zamieszczane pod Produktami. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do moderowania, skracania lub usuwania komentarzy naruszających obowiązujące przepisy prawa, a także powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego (np. komentarze wulgarne, nawołujące do nienawiści rasowej etc.).

10.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

10.6. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedający są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

10.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017 r.

10.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje zarejestrowanych Klientów w formie mailowej na minimum 14 dni przed planowanym wejściem zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy poprzez skasowanie swojego Konta.

10.9. F.H. Senvital dokłada wszelkich starań do zabezpieczenia danych osobowych swoich klientów przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą klienci F.H. Senvital mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.